รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สุรินทร์ ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   พิกุล  สุดโสม หญิง  1 เมืองลีง  2532 
 2   สามารถ  ปานทอง ชาย  16 กังแอน  2550