รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นครราชสีมา ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   น้ำอ้อย  โค้งนอก หญิง  1 เมืองเกษตร  2532 
 2   สมคิด  ตากงูเหลือม หญิง  2 หนองงูเหลือม  2532