รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ปราจีนบุรี ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   บุญเหลือ  บัวเดิม ชาย  5 โคกไทย  2522 
 2   วิเชียร  ดอนมอญ ชาย  5 โคกไทย  2522