รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ปราจีนบุรี ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมทรัพย์  พรมมา หญิง  4 โคกไทย  2530 
 2   พรทิพย์  จันทร์ศรี หญิง  4 โคกไทย  2530 
 3   สำรวย  จันทร์ศรี ชาย  4 โคกไทย  2530