รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ระยอง ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ทวิช  วงศ์ลิขิต ชาย  2 หนองบัว  2522 
 2   สมนึก  เพชรสุวรรณ หญิง  5 พังราด  2522 
 3   กิมย้วน  ประจงกาญจน์ หญิง  1 คลองปูน  2522 
 4   แสงเงิน  ประเสริฐธรรม ชาย  1 คลองปูน  2522 
 5   สมเดช  ผ่องผล ชาย  6 คลองปูน  2522 
 6   จำรัส  ธนาภรณ์ ชาย  3 คลองปูน  2522 
 7   อารีย์  จุลเจือ หญิง  3 คลองปูน  2522 
 8   สุนทร  สุทธิสถิตย์ ชาย  4 บ้านนา  2522 
 9   มัจฉา  อุดม หญิง  1 บ้านนา  2522 
 10   ผิน  ใจหาญ ชาย  5 คลองปูน  2522 
 11   บุญชู  ราญรอน ชาย  5 คลองปูน  2522 
 12   สมบูรณ์  ใจคง ชาย  5 พังราด  2522 
 13   เอนก  ปฏิสังข์ ชาย  4 วังหว้า  2522 
 14   ทองหล่อ  ชำนาญ หญิง  4 กร่ำ  2522 
 15   ทองเพียร  สุวรรณโชติ หญิง  4 กร่ำ  2522 
 16   อุทัย  สุวรรณโชติ หญิง  5 ชากโดน  2522 
 17   สมอาจ  มัจฉา ชาย  4 พังราด  2522 
 18   เฉือน  ห่างภัย ชาย  5 พังราด  2522 
 19   สมจิตร  ย่องใย ชาย  5 พังราด  2522 
 20   จำเหลาะ  แท่งทอง ชาย  5 พังราด  2522 
 21   ประชิด  ฤกษ์เวียง ชาย  2 พังราด  2522 
 22   สมคิด  ถนอมวงศ์ หญิง  3 พังราด  2522 
 23   ปราณี  ร่อนลอยหา หญิง  8 พังราด  2522 
 24   หงัน  หวานเสนาะ หญิง  8 พังราด  2522 
 25   วันเพ็ญ  บุษบา หญิง  3 พังราด  2522 
 26   บุบผา  หวานเสนาะ หญิง  7 พังราด  2522 
 27   จำรัส  ทันเวลา ชาย  13 ทุ่งควายกิน  2522 
 28   อุ้ย  ภิญโญ ชาย  13 ทุ่งควายกิน  2522 
 29   สมใจ  หิรัญ หญิง  9 คลองปูน  2522 
 30   บังใบ  รุ่งโรจน์ หญิง  8 คลองปูน  2522 
 31   กันยา  ฝึกความดี หญิง  8 พังราด  2522 
 32   มณฑล  ธรรมสุนทร ชาย  1 ตะพง  2522 
 33   วีระ  พงษ์วารินทร์ ชาย  1 ตะพง  2522 
 34   บุญเหลือ  รัตนพงษ์ ชาย  4 ตะพง  2522 
 35   ประจวบ  ศิริชล ชาย  4 ตะพง  2522 
 36   สมบุญ  ปราณนัทธี ชาย  6 ตะพง  2522 
 37   เฉลียว  ศรีท้วม ชาย  9 ตะพง  2522