รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ระยอง ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สุนทร  คำแสง หญิง  6 บางบุตร  2530 
 2   เพียร  ชูไสว หญิง  12 บางบุตร  2532 
 3   ภาวนา  จันทร์แสง หญิง  5 บางบุตร  2532 
 4   ประสิทธิ์  สิทธิเวช ชาย  2 หนองบัว  2532