รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ชลบุรี ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   นน  มีทาไพศาล ชาย  1 ห้างสูง  2531 
 2   วิเชียร  แซ่เตียว ชาย  1 ห้างสูง  2531 
 3   วิเชียร  แซ่เตียว ชาย  1 ห้างสูง  2531 
 4   บรรจง  แซ่น้า ชาย  5 ห้างสูง  2531 
 5   สมทบ  จิตร์สม ชาย  5 ห้างสูง  2531 
 6   บุญนาค  สุธรรม หญิง  2 หน้าประดู่  2530 
 7   เทียม  ใจเที่ยง หญิง  4 หน้าประดู่  2530 
 8   พะเนย  เจริญสุข หญิง  5 หน้าประดู่  2530 
 9   รัชนี  เจริญสุข หญิง  5 หน้าประดู่  2530 
 10   ประชุม  หมอยาดี ชาย  1 หนองปลาไหล  2532