รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สระบุรี ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   หยาด  ผาแสง หญิง  12 บัวลอย  2531