รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เสนาะ  กิจสวัสดิ์ ชาย  1 วังพัฒนา  2524