จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  830301  เทพกระษัตรี  10
  99
  32
  32
  24
  36
  0
  0
  8
 2  830302  ศรีสุนทร  0
  80
  21
  15
  17
  10
  1
  0
  1
 3  830303  เชิงทะเล  1
  75
  18
  11
  14
  7
  0
  0
  2
 4  830304  ป่าคลอก  0
  46
  11
  11
  6
  3
  0
  0
  7
 5  830305  ไม้ขาว  1
  132
  38
  27
  10
  10
  0
  0
  5
 6  830306  สาคู  0
  43
  10
  7
  10
  6
  0
  0
  0