จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  830201  กะทู้  0
  115
  30
  22
  22
  34
  1
  0
  13
 2  830202  ป่าตอง  0
  55
  18
  17
  11
  11
  0
  0
  4
 3  830203  กมลา  0
  20
  10
  4
  0
  1
  0
  0
  12