จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  830101  ตลาดใหญ่  1
  142
  32
  37
  29
  42
  1
  0
  1
 2  830102  ตลาดเหนือ  0
  15
  7
  6
  12
  8
  1
  0
  1
 3  830103  เกาะแก้ว  0
  42
  10
  16
  8
  10
  3
  0
  5
 4  830104  รัษฎา  0
  73
  17
  21
  12
  16
  1
  0
  4
 5  830105  วิชิต  1
  73
  25
  33
  25
  22
  2
  0
  9
 6  830106  ฉลอง  0
  51
  12
  9
  13
  12
  0
  0
  2
 7  830107  ราไวย์  0
  82
  5
  16
  7
  8
  2
  0
  2
 8  830108  กะรน  0
  76
  11
  15
  11
  9
  0
  0
  1