จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402901  ในเมือง  0
  137
  19
  9
  1
  0
  0
  0
  14
 2  402902  เมืองเก่าพัฒนา  0
  121
  8
  3
  1
  0
  0
  0
  12
 3  402903  เขาน้อย  0
  95
  13
  17
  4
  1
  0
  0
  4