จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402901  ในเมือง  0
  135
  19
  9
  1
  0
  0
  0
  16
 2  402902  เมืองเก่าพัฒนา  0
  119
  7
  3
  1
  0
  0
  0
  15
 3  402903  เขาน้อย  0
  93
  12
  17
  4
  1
  0
  0
  7