จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402501  โนนศิลา  0
  48
  4
  11
  3
  1
  0
  0
  0
 2  402502  หนองปลาหมอ  0
  66
  10
  11
  1
  0
  0
  0
  0
 3  402503  บ้านหัน  0
  154
  23
  23
  4
  1
  0
  0
  0
 4  402504  เปือยใหญ่  0
  48
  8
  13
  1
  0
  0
  0
  0
 5  402505  โนนแดง  0
  13
  10
  48
  1
  0
  0
  0
  0