จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402401  บ้านแฮด  0
  130
  14
  16
  0
  1
  0
  0
  0
 2  402402  โคกสำราญ  0
  140
  15
  19
  8
  0
  0
  0
  3
 3  402403  โนนสมบูรณ์  0
  112
  40
  51
  5
  5
  0
  0
  2
 4  402404  หนองแซง  1
  10
  73
  9
  3
  0
  0
  0
  0