จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402301  กุดธาตุ  3
  98
  93
  48
  6
  1
  0
  0
  1
 2  402302  บ้านโคก  1
  32
  31
  42
  3
  3
  0
  0
  1
 3  402303  ขนวน  0
  72
  21
  48
  2
  0
  0
  0
  0