จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402201  บ้านโคก  1
  105
  21
  22
  9
  1
  0
  0
  4
 2  402202  โพธิ์ไชย  0
  120
  10
  6
  0
  0
  0
  0
  6
 3  402203  ซับสมบูรณ์  0
  95
  7
  16
  0
  1
  0
  0
  0
 4  402204  นาแพง  0
  82
  7
  12
  4
  0
  0
  0
  0