จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402101  กระนวน  0
  47
  31
  24
  0
  0
  0
  0
  1
 2  402102  คำแมด  0
  31
  12
  19
  1
  0
  0
  0
  0
 3  402103  บ้านโนน  0
  35
  22
  52
  4
  0
  0
  0
  1
 4  402104  คูคำ  0
  42
  15
  40
  1
  0
  0
  0
  2
 5  402105  ห้วยเตย  0
  54
  19
  22
  3
  0
  0
  0
  1