จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  402001  โนนคอม  0
  72
  8
  20
  4
  4
  0
  0
  0
 2  402002  นาฝาย  0
  51
  5
  5
  1
  2
  0
  0
  0
 3  402003  ภูผาม่าน  0
  56
  8
  28
  3
  0
  0
  0
  0
 4  402004  วังสวาบ  0
  68
  8
  7
  0
  1
  0
  0
  0
 5  402005  ห้วยม่วง  0
  93
  21
  10
  0
  3
  0
  0
  0