จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401901  เขาสวนกวาง  0
  117
  19
  10
  2
  1
  0
  0
  0
 2  401902  ดงเมืองแอม  0
  120
  18
  13
  0
  0
  0
  0
  0
 3  401903  นางิ้ว  0
  41
  18
  11
  1
  0
  0
  0
  0
 4  401904  โนนสมบูรณ์  0
  53
  17
  23
  2
  0
  0
  0
  0
 5  401905  คำม่วง  0
  57
  29
  24
  1
  3
  0
  0
  0