จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401801  ชนบท  0
  149
  19
  33
  16
  4
  0
  0
  0
 2  401802  กุดเพียขอม  0
  47
  20
  19
  3
  0
  0
  0
  0
 3  401803  วังแสง  0
  118
  22
  15
  4
  2
  0
  0
  0
 4  401804  ห้วยแก  0
  73
  18
  36
  2
  0
  0
  0
  0
 5  401805  บ้านแท่น  0
  30
  18
  41
  0
  2
  0
  0
  0
 6  401806  ศรีบุญเรือง  1
  121
  29
  44
  13
  3
  0
  0
  0
 7  401807  โนนพะยอม  0
  128
  18
  7
  2
  3
  0
  0
  0
 8  401808  ปอแดง  0
  68
  23
  21
  4
  2
  0
  0
  0