จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401801  ชนบท  0
  148
  19
  32
  15
  3
  0
  0
  5
 2  401802  กุดเพียขอม  0
  47
  20
  17
  3
  0
  0
  0
  2
 3  401803  วังแสง  0
  115
  22
  13
  4
  2
  0
  0
  2
 4  401804  ห้วยแก  0
  72
  17
  35
  2
  0
  0
  0
  3
 5  401805  บ้านแท่น  0
  30
  18
  39
  0
  2
  0
  0
  2
 6  401806  ศรีบุญเรือง  1
  117
  23
  44
  13
  3
  0
  0
  10
 7  401807  โนนพะยอม  0
  125
  18
  6
  2
  3
  0
  0
  5
 8  401808  ปอแดง  0
  63
  22
  20
  4
  2
  0
  0
  7