จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401701  กุดเค้า  0
  182
  34
  28
  12
  3
  0
  0
  2
 2  401702  สวนหม่อน  0
  80
  27
  18
  7
  0
  0
  0
  0
 3  401703  หนองแปน  0
  123
  26
  24
  6
  1
  0
  0
  0
 4  401704  โพนเพ็ก  0
  134
  6
  13
  1
  0
  0
  0
  0
 5  401705  คำแคน  0
  131
  17
  15
  2
  1
  0
  0
  0
 6  401706  นาข่า  0
  181
  18
  11
  4
  4
  0
  0
  0
 7  401707  นางาม  0
  92
  29
  38
  2
  3
  0
  0
  0
 8  401710  ท่าศาลา  1
  116
  25
  28
  3
  0
  0
  0
  1