จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401601  บ้านเรือ  0
  70
  8
  13
  0
  3
  0
  0
  0
 2  401604  หว้าทอง  0
  79
  13
  8
  1
  0
  0
  0
  0
 3  401605  กุดขอนแก่น  0
  40
  38
  77
  8
  3
  0
  0
  0
 4  401606  นาชุมแสง  0
  106
  10
  10
  2
  2
  0
  0
  0
 5  401607  นาหว้า  0
  94
  2
  18
  1
  2
  0
  0
  1
 6  401610  หนองกุงธนสาร  0
  150
  18
  28
  2
  2
  0
  0
  0
 7  401612  หนองกุงเซิน  0
  62
  33
  25
  1
  1
  0
  0
  0
 8  401613  สงเปือย  0
  108
  3
  6
  1
  0
  0
  0
  0
 9  401614  ทุ่งชมพู  0
  77
  5
  15
  3
  0
  0
  0
  0
 10  401616  ดินดำ  0
  52
  22
  14
  3
  0
  0
  0
  0
 11  401617  ภูเวียง  1
  90
  27
  32
  9
  3
  0
  0
  1