จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401501  หนองสองห้อง  0
  174
  33
  41
  9
  2
  0
  0
  0
 2  401502  คึมชาด  0
  82
  15
  25
  2
  0
  0
  0
  0
 3  401503  โนนธาตุ  0
  63
  19
  18
  0
  1
  0
  0
  0
 4  401504  ตะกั่วป่า  0
  62
  32
  49
  2
  2
  0
  0
  0
 5  401505  สำโรง  0
  63
  13
  23
  0
  2
  0
  0
  0
 6  401506  หนองเม็ก  0
  148
  5
  20
  1
  1
  0
  0
  1
 7  401507  ดอนดู่  0
  125
  42
  10
  4
  1
  0
  0
  0
 8  401508  ดงเค็ง  0
  97
  26
  16
  0
  0
  0
  0
  0
 9  401509  หันโจด  0
  76
  3
  2
  0
  0
  0
  0
  0
 10  401510  ดอนดั่ง  0
  42
  29
  12
  4
  0
  0
  0
  0
 11  401511  วังหิน  0
  73
  14
  11
  1
  0
  0
  0
  0
 12  401512  หนองไผ่ล้อม  0
  48
  23
  10
  2
  0
  0
  0
  0