จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401401  แวงน้อย  0
  160
  16
  34
  6
  3
  0
  0
  0
 2  401402  ก้านเหลือง  0
  132
  17
  15
  3
  1
  0
  0
  0
 3  401403  ท่านางแนว  0
  15
  23
  51
  1
  2
  0
  0
  0
 4  401404  ละหานนา  0
  101
  14
  27
  1
  3
  0
  0
  0
 5  401405  ท่าวัด  1
  81
  13
  13
  1
  0
  0
  0
  0
 6  401406  ทางขวาง  0
  71
  15
  11
  2
  0
  0
  0
  0