จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401301  คอนฉิม  0
  64
  16
  6
  0
  3
  0
  0
  0
 2  401302  ใหม่นาเพียง  0
  87
  34
  15
  6
  3
  0
  0
  0
 3  401303  โนนทอง  0
  74
  17
  8
  1
  0
  0
  0
  0
 4  401304  แวงใหญ่  0
  55
  20
  29
  6
  0
  0
  0
  0
 5  401305  โนนสะอาด  0
  72
  19
  20
  4
  0
  0
  0
  0