จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401201  เมืองพล  0
  89
  45
  78
  23
  4
  0
  0
  0
 2  401203  โจดหนองแก  0
  91
  26
  10
  0
  2
  0
  0
  0
 3  401204  เก่างิ้ว  0
  53
  18
  19
  7
  2
  0
  0
  0
 4  401205  หนองมะเขือ  0
  41
  12
  19
  4
  1
  0
  0
  0
 5  401206  หนองแวงโสกพระ  0
  92
  13
  11
  1
  0
  0
  0
  0
 6  401207  เพ็กใหญ่  0
  108
  19
  22
  1
  0
  0
  0
  0
 7  401208  โคกสง่า  0
  64
  28
  7
  3
  1
  0
  0
  0
 8  401209  หนองแวงนางเบ้า  0
  104
  10
  13
  0
  0
  0
  0
  1
 9  401210  ลอมคอม  0
  94
  16
  10
  1
  0
  0
  0
  1
 10  401211  โนนข่า  0
  87
  13
  15
  2
  0
  0
  0
  0
 11  401212  โสกนกเต็น  0
  69
  25
  8
  2
  0
  0
  0
  0
 12  401213  หัวทุ่ง  0
  47
  14
  21
  2
  0
  0
  0
  0