จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401101  เปือยน้อย  0
  60
  8
  5
  1
  1
  0
  0
  0
 2  401102  วังม่วง  0
  69
  30
  22
  1
  0
  0
  0
  0
 3  401103  ขามป้อม  0
  36
  57
  7
  0
  0
  0
  0
  0
 4  401104  สระแก้ว  0
  26
  3
  44
  0
  0
  0
  0
  0