จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  401001  บ้านไผ่  1
  208
  46
  40
  10
  3
  0
  0
  1
 2  401002  ในเมือง  0
  146
  42
  38
  8
  3
  0
  0
  0
 3  401005  เมืองเฟีย  0
  129
  43
  34
  2
  3
  0
  0
  0
 4  401009  บ้านลาน  0
  166
  27
  17
  5
  0
  0
  0
  0
 5  401010  แคนเหนือ  0
  99
  16
  12
  3
  0
  0
  0
  1
 6  401011  ภูเหล็ก  0
  93
  8
  30
  2
  0
  0
  0
  0
 7  401013  ป่าปอ  0
  68
  38
  52
  5
  0
  0
  0
  0
 8  401014  หินตั้ง  0
  97
  27
  19
  0
  1
  0
  0
  0
 9  401016  หนองน้ำใส  0
  94
  29
  15
  3
  3
  0
  0
  0
 10  401017  หัวหนอง  0
  31
  7
  35
  11
  1
  0
  0
  0