จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400901  หนองโก  0
  284
  67
  52
  6
  2
  0
  0
  1
 2  400902  หนองกุงใหญ่  1
  118
  50
  33
  2
  3
  0
  0
  0
 3  400905  ห้วยโจด  0
  83
  31
  28
  3
  0
  0
  0
  0
 4  400906  ห้วยยาง  0
  39
  33
  22
  9
  0
  0
  0
  1
 5  400907  บ้านฝาง  0
  58
  36
  47
  6
  3
  0
  0
  0
 6  400909  ดูนสาด  6
  131
  36
  53
  1
  0
  0
  0
  0
 7  400910  หนองโน  0
  83
  20
  11
  2
  0
  0
  0
  0
 8  400911  น้ำอ้อม  0
  13
  32
  50
  0
  0
  0
  0
  0
 9  400912  หัวนาคำ  0
  107
  15
  11
  3
  0
  0
  0
  0