จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400801  โคกสูง  0
  99
  32
  24
  9
  1
  0
  0
  0
 2  400802  บ้านดง  0
  144
  46
  21
  3
  0
  0
  0
  0
 3  400803  เขื่อนอุบลรัตน์  14
  64
  30
  29
  9
  9
  0
  0
  3
 4  400804  นาคำ  0
  52
  25
  43
  6
  2
  0
  0
  0
 5  400805  ศรีสุขสำราญ  0
  64
  27
  19
  1
  0
  0
  0
  0
 6  400806  ทุ่งโป่ง  0
  75
  8
  22
  3
  1
  0
  0
  1