จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400701  น้ำพอง  0
  174
  49
  19
  14
  1
  0
  0
  0
 2  400702  วังชัย  0
  154
  40
  25
  9
  4
  0
  0
  0
 3  400703  หนองกุง  0
  146
  43
  24
  10
  3
  0
  0
  0
 4  400704  บัวใหญ่  0
  128
  28
  22
  2
  0
  0
  0
  0
 5  400705  สะอาด  0
  140
  26
  17
  7
  2
  0
  0
  0
 6  400706  ม่วงหวาน  0
  145
  22
  21
  3
  1
  0
  0
  0
 7  400707  บ้านขาม  0
  144
  26
  44
  4
  2
  0
  0
  0
 8  400708  บัวเงิน  1
  151
  41
  26
  12
  3
  0
  0
  2
 9  400709  ทรายมูล  0
  79
  40
  36
  5
  2
  0
  0
  0
 10  400710  ท่ากระเสริม  0
  115
  29
  11
  8
  0
  0
  0
  0
 11  400711  พังทุย  0
  105
  26
  17
  2
  1
  0
  0
  0
 12  400712  กุดน้ำใส  0
  119
  21
  20
  11
  0
  0
  0
  0