จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400601  สีชมพู  0
  115
  34
  13
  1
  0
  0
  0
  12
 2  400602  ศรีสุข  2
  123
  26
  46
  1
  2
  0
  0
  0
 3  400603  นาจาน  0
  134
  42
  29
  6
  0
  0
  0
  0
 4  400604  วังเพิ่ม  0
  198
  36
  20
  2
  1
  0
  0
  0
 5  400605  ซำยาง  0
  60
  35
  11
  0
  1
  0
  0
  0
 6  400606  หนองแดง  0
  64
  8
  26
  1
  3
  0
  0
  0
 7  400607  ดงลาน  0
  41
  25
  59
  5
  1
  0
  0
  0
 8  400608  บริบูรณ์  0
  66
  35
  45
  3
  2
  0
  0
  0
 9  400609  บ้านใหม่  0
  58
  17
  19
  1
  0
  0
  0
  0
 10  400610  ภูห่าน  0
  69
  18
  13
  0
  0
  0
  0
  0