จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400501  ชุมแพ  0
  270
  28
  54
  13
  2
  0
  0
  0
 2  400502  โนนหัน  0
  122
  18
  23
  2
  3
  0
  0
  0
 3  400503  นาหนองทุ่ม  0
  105
  50
  38
  1
  2
  0
  0
  0
 4  400504  โนนอุดม  0
  79
  12
  19
  2
  0
  0
  0
  2
 5  400505  ขัวเรียง  0
  98
  33
  26
  5
  0
  0
  0
  0
 6  400506  หนองไผ่  0
  284
  30
  34
  8
  1
  0
  0
  0
 7  400507  ไชยสอ  1
  128
  19
  30
  7
  3
  0
  0
  1
 8  400508  วังหินลาด  0
  107
  21
  13
  3
  1
  0
  0
  1
 9  400509  นาเพียง  0
  117
  18
  20
  5
  1
  0
  0
  1
 10  400510  หนองเขียด  0
  110
  19
  18
  3
  0
  0
  0
  0
 11  400511  หนองเสาเล้า  0
  86
  17
  12
  6
  1
  0
  0
  1
 12  400512  โนนสะอาด  0
  114
  13
  15
  2
  0
  0
  0
  2