จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400401  หนองเรือ  0
  151
  24
  37
  4
  5
  0
  0
  1
 2  400402  บ้านเม็ง  0
  215
  9
  20
  4
  3
  0
  0
  2
 3  400403  บ้านกง  0
  96
  10
  24
  7
  5
  0
  0
  2
 4  400404  ยางคำ  0
  132
  20
  25
  2
  1
  0
  0
  1
 5  400405  จระเข้  0
  129
  12
  20
  7
  1
  1
  0
  1
 6  400406  โนนทอง  0
  152
  38
  39
  3
  2
  0
  0
  0
 7  400407  กุดกว้าง  1
  169
  33
  27
  1
  0
  0
  0
  6
 8  400408  โนนทัน  0
  134
  11
  12
  1
  1
  0
  0
  1
 9  400409  โนนสะอาด  0
  198
  23
  10
  1
  3
  0
  0
  0
 10  400410  บ้านผือ  0
  121
  4
  4
  2
  0
  0
  0
  0