จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400301  พระยืน  0
  143
  45
  52
  8
  5
  0
  0
  0
 2  400302  พระบุ  0
  59
  7
  17
  3
  1
  0
  0
  0
 3  400303  บ้านโต้น  0
  121
  24
  11
  2
  3
  0
  0
  0
 4  400304  หนองแวง  0
  59
  19
  21
  2
  0
  0
  0
  1
 5  400305  ขามป้อม  1
  44
  40
  39
  7
  4
  0
  0
  0