จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400201  หนองบัว  0
  86
  37
  7
  1
  4
  0
  0
  0
 2  400202  ป่าหวายนั่ง  0
  86
  21
  33
  7
  2
  0
  0
  0
 3  400203  โนนฆ้อง  0
  87
  24
  14
  0
  3
  0
  0
  1
 4  400204  บ้านเหล่า  0
  165
  22
  10
  0
  0
  0
  0
  0
 5  400205  ป่ามะนาว  0
  111
  15
  7
  0
  0
  0
  0
  0
 6  400206  บ้านฝาง  0
  135
  46
  16
  6
  2
  0
  0
  0
 7  400207  โคกงาม  0
  78
  13
  19
  6
  2
  0
  0
  0