จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  400101  ในเมือง  1
  408
  184
  302
  140
  120
  2
  0
  16
 2  400102  สำราญ  0
  120
  47
  22
  17
  3
  0
  0
  0
 3  400103  โคกสี  0
  134
  23
  23
  4
  2
  0
  0
  0
 4  400104  ท่าพระ  0
  347
  82
  69
  16
  15
  0
  0
  0
 5  400105  บ้านทุ่ม  0
  243
  28
  17
  11
  1
  0
  0
  1
 6  400106  เมืองเก่า  0
  222
  82
  34
  24
  10
  0
  0
  0
 7  400107  พระลับ  1
  197
  83
  57
  16
  16
  0
  0
  0
 8  400108  สาวะถี  0
  170
  104
  41
  14
  3
  0
  0
  1
 9  400109  บ้านหว้า  0
  99
  26
  23
  3
  1
  0
  0
  0
 10  400110  บ้านค้อ  0
  257
  30
  21
  13
  0
  0
  0
  0
 11  400111  แดงใหญ่  0
  93
  18
  7
  8
  1
  0
  0
  0
 12  400112  ดอนช้าง  0
  46
  31
  22
  1
  3
  0
  0
  0
 13  400113  ดอนหัน  0
  120
  21
  35
  17
  5
  0
  0
  0
 14  400114  ศิลา  0
  381
  113
  106
  65
  34
  1
  0
  2
 15  400115  บ้านเป็ด  0
  174
  86
  63
  45
  18
  0
  0
  2
 16  400116  หนองตูม  1
  124
  20
  35
  3
  1
  0
  0
  0
 17  400117  บึงเนียม  0
  94
  22
  42
  6
  5
  0
  0
  0
 18  400118  โนนท่อน  0
  153
  31
  10
  3
  2
  0
  0
  0