จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110601  บางเสาธง  6
  138
  55
  108
  23
  15
  2
  0
  14
 2  110602  ศีรษะจรเข้น้อย  1
  33
  11
  23
  3
  4
  0
  0
  0
 3  110603  ศีรษะจรเข้ใหญ่  4
  36
  26
  28
  6
  4
  0
  0
  0