จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110501  นาเกลือ  0
  85
  4
  26
  5
  0
  0
  0
  8
 2  110502  บ้านคลองสวน  2
  73
  5
  28
  5
  1
  0
  0
  0
 3  110503  แหลมฟ้าผ่า  1
  135
  13
  13
  5
  6
  0
  0
  4
 4  110504  ปากคลองบางปลากด  0
  101
  2
  6
  0
  3
  2
  0
  1
 5  110505  ในคลองบางปลากด  2
  227
  15
  59
  17
  3
  0
  0
  10