จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110401  ตลาด  1
  23
  10
  15
  11
  7
  0
  0
  2
 2  110402  บางพึ่ง  1
  43
  24
  17
  19
  11
  0
  0
  1
 3  110403  บางจาก  0
  59
  12
  19
  14
  5
  0
  0
  0
 4  110404  บางครุ  12
  68
  18
  21
  10
  11
  0
  0
  4
 5  110405  บางหญ้าแพรก  1
  75
  27
  21
  6
  3
  0
  0
  2
 6  110406  บางหัวเสือ  2
  68
  29
  26
  17
  12
  0
  0
  5
 7  110407  สำโรงใต้  1
  40
  20
  8
  7
  4
  1
  0
  0
 8  110408  บางยอ  0
  46
  13
  19
  6
  6
  0
  0
  0
 9  110409  บางกะเจ้า  0
  22
  8
  12
  4
  5
  0
  0
  2
 10  110410  บางน้ำผึ้ง  0
  22
  6
  14
  2
  5
  0
  0
  2
 11  110411  บางกระสอบ  0
  28
  10
  3
  4
  5
  0
  0
  1
 12  110412  บางกอบัว  0
  40
  13
  21
  8
  5
  0
  0
  0
 13  110413  ทรงคนอง  0
  24
  14
  15
  8
  4
  0
  0
  0
 14  110414  สำโรง  0
  44
  19
  20
  9
  5
  1
  0
  4
 15  110415  สำโรงกลาง  0
  47
  11
  14
  4
  4
  0
  0
  1