จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110401  ตลาด  1
  23
  10
  15
  11
  7
  0
  0
  2
 2  110402  บางพึ่ง  1
  42
  20
  15
  16
  9
  0
  0
  1
 3  110403  บางจาก  1
  58
  8
  18
  10
  3
  0
  0
  0
 4  110404  บางครุ  13
  62
  16
  19
  10
  9
  0
  0
  4
 5  110405  บางหญ้าแพรก  2
  73
  23
  19
  5
  3
  0
  0
  2
 6  110406  บางหัวเสือ  2
  72
  25
  22
  13
  10
  0
  0
  5
 7  110407  สำโรงใต้  1
  41
  15
  7
  5
  2
  1
  0
  0
 8  110408  บางยอ  0
  44
  13
  15
  5
  4
  0
  0
  0
 9  110409  บางกะเจ้า  0
  22
  8
  11
  3
  2
  0
  0
  2
 10  110410  บางน้ำผึ้ง  0
  21
  7
  12
  1
  4
  0
  0
  2
 11  110411  บางกระสอบ  0
  27
  7
  3
  3
  3
  0
  0
  0
 12  110412  บางกอบัว  0
  41
  13
  21
  8
  4
  0
  0
  0
 13  110413  ทรงคนอง  0
  25
  12
  14
  7
  4
  0
  0
  0
 14  110414  สำโรง  0
  39
  16
  17
  7
  4
  1
  0
  4
 15  110415  สำโรงกลาง  0
  45
  10
  13
  3
  2
  0
  0
  1