จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110301  บางพลีใหญ่  0
  198
  52
  93
  23
  16
  2
  1
  1
 2  110302  บางแก้ว  2
  148
  38
  57
  18
  26
  1
  2
  1
 3  110303  บางปลา  0
  69
  20
  30
  12
  2
  0
  0
  0
 4  110304  บางโฉลง  1
  118
  29
  41
  14
  15
  0
  0
  0
 5  110308  ราชาเทวะ  4
  184
  41
  17
  15
  21
  0
  0
  2
 6  110309  หนองปรือ  11
  15
  10
  2
  0
  2
  0
  0
  1