จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110201  บางบ่อ  2
  90
  36
  26
  7
  6
  0
  0
  1
 2  110202  บ้านระกาศ  1
  38
  8
  16
  2
  3
  0
  0
  1
 3  110203  บางพลีน้อย  0
  48
  11
  30
  7
  3
  0
  0
  2
 4  110204  บางเพรียง  0
  25
  9
  15
  6
  1
  0
  0
  0
 5  110205  คลองด่าน  1
  153
  35
  40
  14
  7
  0
  0
  2
 6  110206  คลองสวน  0
  19
  15
  16
  6
  7
  0
  0
  0
 7  110207  เปร็ง  1
  35
  1
  2
  2
  2
  0
  0
  0
 8  110208  คลองนิยมยาตรา  0
  38
  12
  13
  2
  4
  0
  0
  1