จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายตำบล
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสตำบล ชื่อตำบล
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  110101  ปากน้ำ  0
  210
  40
  40
  35
  29
  0
  0
  2
 2  110102  สำโรงเหนือ  2
  239
  74
  56
  13
  24
  0
  0
  7
 3  110103  บางเมือง  9
  183
  55
  37
  50
  29
  1
  0
  0
 4  110104  ท้ายบ้าน  4
  86
  22
  16
  8
  2
  2
  0
  1
 5  110108  บางปูใหม่  0
  136
  31
  20
  12
  8
  0
  0
  1
 6  110110  แพรกษา  0
  110
  32
  20
  17
  12
  0
  0
  1
 7  110111  บางโปรง  0
  49
  19
  20
  4
  8
  0
  0
  2
 8  110112  บางปู  0
  35
  4
  6
  3
  1
  0
  0
  0
 9  110113  บางด้วน  0
  52
  24
  14
  6
  6
  0
  0
  0
 10  110114  บางเมืองใหม่  4
  217
  80
  54
  32
  27
  1
  1
  4
 11  110115  เทพารักษ์  0
  138
  40
  31
  34
  17
  0
  0
  1
 12  110116  ท้ายบ้านใหม่  4
  95
  27
  16
  13
  10
  1
  0
  1
 13  110117  แพรกษาใหม่  2
  91
  41
  24
  13
  17
  1
  0
  1