จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9601  เมืองนราธิวาส  0
  427
  309
  338
  106
  68
  2
  0
  19
 2  9602  ตากใบ  1
  217
  129
  279
  37
  25
  0
  1
  24
 3  9603  บาเจาะ  0
  217
  151
  256
  46
  49
  1
  0
  2
 4  9604  ยี่งอ  1
  214
  76
  120
  23
  32
  0
  0
  41
 5  9605  ระแงะ  0
  306
  174
  300
  82
  58
  0
  0
  3
 6  9606  รือเสาะ  0
  400
  154
  257
  59
  38
  0
  0
  2
 7  9607  ศรีสาคร  2
  140
  77
  111
  14
  22
  0
  0
  2
 8  9608  แว้ง  1
  216
  106
  152
  38
  29
  0
  0
  9
 9  9609  สุคิริน  1
  196
  75
  97
  22
  15
  0
  0
  0
 10  9610  สุไหงโก-ลก  7
  247
  111
  69
  31
  24
  0
  0
  7
 11  9611  สุไหงปาดี  4
  194
  104
  136
  30
  31
  0
  0
  42
 12  9612  จะแนะ  1
  189
  71
  90
  21
  14
  0
  0
  5
 13  9613  เจาะไอร้อง  3
  123
  91
  115
  23
  12
  0
  0
  0