จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9501  เมืองยะลา  5
  371
  231
  344
  147
  117
  1
  0
  95
 2  9502  เบตง  1
  239
  142
  158
  47
  37
  0
  0
  9
 3  9503  บันนังสตา  1
  292
  160
  229
  38
  31
  0
  0
  33
 4  9504  ธารโต  4
  116
  59
  93
  20
  24
  0
  0
  19
 5  9505  ยะหา  5
  257
  146
  199
  31
  25
  0
  0
  31
 6  9506  รามัน  0
  384
  190
  258
  40
  40
  0
  0
  55
 7  9507  กาบัง  0
  134
  87
  88
  13
  12
  0
  0
  10
 8  9508  กรงปินัง  0
  163
  70
  84
  18
  25
  1
  0
  4