จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9401  เมืองปัตตานี  1
  275
  151
  240
  99
  50
  2
  0
  9
 2  9402  โคกโพธิ์  3
  297
  210
  271
  128
  59
  0
  0
  9
 3  9403  หนองจิก  4
  294
  146
  200
  81
  62
  2
  0
  5
 4  9404  ปะนาเระ  0
  138
  97
  159
  54
  25
  0
  0
  6
 5  9405  มายอ  0
  125
  88
  226
  40
  36
  0
  0
  4
 6  9406  ทุ่งยางแดง  0
  78
  33
  80
  17
  8
  1
  0
  2
 7  9407  สายบุรี  0
  200
  167
  300
  78
  47
  0
  0
  0
 8  9408  ไม้แก่น  0
  63
  21
  54
  10
  7
  0
  0
  9
 9  9409  ยะหริ่ง  3
  258
  122
  309
  81
  73
  2
  0
  7
 10  9410  ยะรัง  1
  306
  146
  230
  76
  77
  1
  0
  2
 11  9411  กะพ้อ  0
  88
  32
  51
  14
  6
  0
  0
  16
 12  9412  แม่ลาน  1
  66
  45
  80
  40
  19
  0
  0
  1