จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9301  เมืองพัทลุง  8
  1,153
  303
  354
  262
  151
  2
  0
  6
 2  9302  กงหรา  0
  350
  187
  158
  57
  46
  1
  0
  3
 3  9303  เขาชัยสน  5
  493
  223
  204
  79
  64
  0
  0
  4
 4  9304  ตะโหมด  0
  320
  127
  118
  57
  33
  0
  0
  2
 5  9305  ควนขนุน  8
  914
  317
  295
  168
  100
  0
  0
  8
 6  9306  ปากพะยูน  2
  533
  228
  231
  88
  50
  0
  0
  0
 7  9307  ศรีบรรพต  0
  201
  95
  115
  42
  38
  1
  0
  1
 8  9308  ป่าบอน  2
  502
  178
  195
  83
  39
  0
  0
  4
 9  9309  บางแก้ว  4
  226
  107
  121
  57
  28
  0
  0
  0
 10  9310  ป่าพะยอม  0
  331
  105
  131
  63
  46
  1
  0
  12
 11  9311  ศรีนครินทร์  0
  351
  135
  151
  47
  38
  1
  0
  0