จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9201  เมืองตรัง  17
  920
  233
  216
  133
  134
  2
  0
  122
 2  9202  กันตัง  32
  841
  206
  231
  47
  59
  1
  0
  53
 3  9203  ย่านตาขาว  3
  474
  173
  216
  78
  76
  0
  0
  51
 4  9204  ปะเหลียน  3
  587
  240
  273
  66
  103
  2
  0
  80
 5  9205  สิเกา  0
  441
  114
  109
  35
  42
  0
  0
  32
 6  9206  ห้วยยอด  5
  917
  233
  183
  138
  66
  2
  0
  72
 7  9207  วังวิเศษ  4
  411
  146
  108
  57
  49
  0
  0
  43
 8  9208  นาโยง  3
  472
  100
  112
  53
  33
  0
  0
  22
 9  9209  รัษฎา  1
  307
  108
  98
  36
  31
  1
  0
  26
 10  9210  หาดสำราญ  0
  154
  47
  57
  8
  8
  0
  0
  5