จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9101  เมืองสตูล  0
  852
  327
  386
  122
  76
  1
  0
  7
 2  9102  ควนโดน  0
  106
  78
  188
  33
  26
  0
  0
  0
 3  9103  ควนกาหลง  0
  318
  164
  147
  44
  27
  0
  0
  1
 4  9104  ท่าแพ  0
  226
  77
  137
  22
  22
  0
  0
  1
 5  9105  ละงู  0
  490
  188
  253
  49
  47
  0
  0
  0
 6  9106  ทุ่งหว้า  0
  180
  95
  128
  24
  16
  0
  0
  1
 7  9107  มะนัง  0
  89
  80
  81
  22
  9
  0
  0
  0